Условия за ползване 

Printershop.bg е уеб сайт за електронна търговия, чийто собственик е фирма Тонер Стрийм ООД. Сайтът, тук по-долу наричан „Сайта“, има специализирана насоченост, за продажба и сервиз на лазерни принтери, мултифукционални устройства и портативни копирни машини. Всички цени, посочени на Сайта, са с включено ДДС. Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите.

Тонер Стрийм ООД си запазва правото да променя цените и да коригира технически и други параметри на стоките, без предварително да уведомява своите Потребители. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна в дизайна на продуктите. 

Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Търговската марка “Printer Shop” е собственост на Тонер Стрийм ООД. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от Тонер Стрийм ООД. 

Предмет на Общите условия 

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.printershop.bg предоставя Услуги и продуkти на Потребителите си посредством Сайта. Всеки Потребител е обвързан от правилата на настоящите Общи условия за цялото време на ползване на Сайта, от първоначалното влизане до напускането на му. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.printershop.bg на IP адрес на Потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител. Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите и продуктите от www.printershop.bg чрез Сайта. Обект на продажба са Продуктите и услугите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за покупка от страна на Потребителя. Продуктите, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

Рекламация

Потребител, поръчал стока, може да откаже получаването й след доставка само ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката.


Продуктите, предлагани през Сайта, могат да бъдат рекламирани. Потребителят може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 7-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите.

Права и задължения на Потребителя

Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава стоки и услуги от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявените стоки и услуги на заявения адрес за доставка, след плащане на продажната цена по реда, указан в Сайта.
Потребителят е длъжен да плати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Потребителите на Сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на Тонер Стрийм ООД.

Права и задължения на www.printershop.bg

Тонер Стрийм ООД няма задължение и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. Тонер Стрийм ООД има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.printershop.bg, или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Тонер Стрийм ООД, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба.


Тонер Стрийм ООД има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Тонер Стрийм ООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги.


Тонер Стрийм ООД не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Тонер Стрийм ООД Тонер Стрийм ООД може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Тонер Стрийм ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.printershop.bg и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. Тонер Стрийм ООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на www.printershop.bg  във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Тонер Стрийм ООД. Потребителят е длъжен да обезщети Тонер Стрийм ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Тонер Стрийм ООД в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Тонер Стрийм ООД, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях.

Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, Тонер Стрийм ООД има право веднага да спре или прекрати изцяло предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Уведомления

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта, се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното.

Политика за защита на личните данни

Тонер Стрийм ООД се придържа строго към поверителност и отговорно ползване на лична информация, която събираме от Потребители или посетители на нашия уеб сайт ("Сайтът"). В момента на предоставяне на информация, Вие се съгласявате Тонер Стрийм ООД да ползва тази информация, както е описано тук. Моля, прочете Условията за ползване за повече информация относно правилата за ползване на този Сайт.

Каква информация събираме? Типът информация, която Тонер Стрийм ООД може да събира, включва име, служебен адрес, телефонни и факс номера, имейл адрес и всякаква друга свързана информация, която ни предоставяте по каквито и да било начини, включително по имейл или през Сайта. Също така е възможно да събираме информация за ползването на нашите продукти и услуги, предпочитания, за които сме уведомени, или друга информация, предоставена ни доброволно. Лична информация се събира в момента, в който Потребители се регистрират, изискват информация, записват се за събития, кандидатстват за работа и публикуват мнения чрез онлайн проучвания. Информация може да бъде получена непряко чрез логове за достъпвания на сайта или бисквитки (cookies). Примери за такава информация са Вашият IP адрес, вътрешните страници и реда, в който ги посещавате и статус на бисквитките (cookies), които са поставени на Вашия компютър от сайта. Това става автоматично в момента, в който достъпвате www.printershop.bg. Тази информация се използва за подобряване на Сайта и по никакъв начин не Ви разпознава лично.

По какъв начин Тонер Стрийм ООД използва личните данни? Тонер Стрийм ООД може да използва Вашата лична информация, за изпълняване на запитвания за информация, обработване на регистрации за участие в събития, оценяване на кандидатури за работа или за други цели, които Вие инициирате или изисквате. Възможно е да запазим Вашата информация и да я използваме, за да се свържем с Вас относно позиции за работа. Тонер Стрийм ООД използва лична информация за статистически анализи на поведението на Потребителите на Сайта с цел да се оцени интереса към отделните части на Сайта. Тонер Стрийм ООД може да предостави лична информация на свои партньори, за целите описани по-горе.

Предоставя ли се лична информация на трети лица? Тонер Стрийм ООД няма да продава, отдава, търгува със или умишлено разкрие или предостави на трети лица всякаква лична информация, получена от клиенти или посетители, с изключение на следните случаи: Тонер Стрийм ООД може да разкрие лична информация на трети лица, в случай че това разкриване се изисква от закона; Тонер Стрийм ООД може да разкрие лична информация с пратки към Вас; Тонер Стрийм ООД може да разкрие лична информация, само ако е получено предварително Вашето съгласие за това.

Сигурност

Тонер Стрийм ООД ще вземе разумни предпазни мерки да защити поверителността и сигурността, и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация. Само оправомощен персонал на Тонер Стрийм ООД ще има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като поверителна. Въпреки мерките за сигурност, Тонер Стрийм ООД не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

Изменения в политиката за поверителност

Тонер Стрийм ООД си запазва правото да променя своята политика за поверителност. Всички промени ще бъдат публикувани на Сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица